Open Letter to AP Washington Bureau Chief Ron Fournier