Paul Ryan: Budget "Slasher," "Zombie-Eyed Granny Starver"